Dokumenty sprawozdawcze na posiedzenie Walnego Zgromadzenia w dniu 11 września 2020r.

Wolny lokal usługowy
21 maja 2020
Organizacja pracy Spółdzielni od 15 czerwca 2020 r.
10 czerwca 2020

Dokumenty sprawozdawcze na posiedzenie Walnego Zgromadzenia w dniu 11 września 2020r.


Szanowni Państwo!


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa” uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ten ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

Z kolei w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego i zwołanie walnego zgromadzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe został wydłużony do końca września 2020 r. Termin ten, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, może również ulec zmianie. W związku z powyższym mając na uwadze ochronę życia i zdrowia członków Spółdzielni oraz konieczność zachowania wszelkich wymogów bezpieczeństwa, uprzejmie informujemy, że Uchwałą Rady Nadzorczej nr 24/2020 z 25 maja 2020 r.,wstępny termin zwołania obrad Walnego Zgromadzenia Członków SM „Lazurowa" określa się
na 11 września 2020 roku.
Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz projekty uchwał zostaną podane do wiadomości członków Spółdzielni w terminie oraz w sposób przewidziany w Statucie Spółdzielni.

W związku z ustaleniem wstępnego terminu Walnego Zgromadzenia Członków SM „Lazurowa" na 11 września 2020 roku, zebrania wyborcze do Rad Budynków zwoływane w trybie §59 ust. 3 Statutu, odbędą się przed tym terminem. O dokładnej dacie i godzinie zebrania będziemy Państwa informować z wyprzedzeniem. Wraz z zebraniami wyborczymi, zostaną zwołane zebrania, na których przedstawiciele Zarządu omówią istotne sprawy będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy dokumenty sprawozdawcze, które będą przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.