Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza
(Kadencja 2020-2023)

 1. Marcin Stelmaszyński
 2. Karolina Staszewska
 3. Konrad Maciej Rojek
 4. Małgorzata Sosnowska
 5. Jadwiga Zalisz
 6. Krzysztof Marek Bielecki
 7. Bernadetta Woźniak
 8. Jerzy Czyżewski
 9. Ryszard Bogusław Jasinowicz - Przewodniczący
 10. Ewa Bilińska - Sekretarz
 11. Hanna Gadamska
 12. Aleksander Lech Miklaszewski
 13. Tomasz Wojnarowski - V-ce Przewodniczący
 14. Paweł Piotr Frysztak
 15. Paweł Stefan Runowski
 16. Kamil Szewczuk

Komisja Techniczna

 1. Karolina Staszewska
 2. Krzysztof Marek Bielecki
 3. Jerzy Czyżewski - Przewodniczący
 4. Ryszard Bogusław Jasinowicz
 5. Tomasz Wojnarowski - V-ce Przewodniczący
 6. Paweł Piotr Frysztak
 7. Paweł Stefan Runowski
 8. Aleksander Miklaszewski

Komisja Rewizyjna

 1. Marcin Stelmaszyński - Przewodniczący
 2. Małgorzata Sosnowska
 3. Jadwiga Zalisz
 4. Bernadetta Woźniak
 5. Ewa Bilińska
 6. Hanna Gadamska
 7. Kamil Szewczuk - V-ce Przewodniczący

Komisja Przetargowa

 1. Przewodniczący - Prezes/Członek Zarządu
 2. Sekretarz - Pracownik Spółdzielni
 3. Konrad Maciej Rojek
 4. Krzysztof Marek Bielecki
 5. Bernadetta Woźniak
 6. Jerzy Czyżewski
 7. Ryszard Bogusław Jasinowicz
Wyciąg z Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie: […]

§47.
Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§48.
 1. Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Nadzorczej po jednym członku z każdego budynku. W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 11 członków.
 2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów wskazanych przez Rady Budynków oraz przez członków Spółdzielni. Kandydatów zgłasza się na piśmie do Zarządu Spółdzielni co najmniej 15 dni przed terminem zwołania Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Do zgłoszenia musi być dołączona pisemna zgoda kandydata oraz jego oświadczenie, że jego kandydowanie nie narusza postanowień Statutu Spółdzielni.
 3. Na liście wyborczej kandydaci są grupowani wg miejsca zamieszkania. Głosujący zaznaczają na liście tylko jednego wybranego kandydata.
 4. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która w wyniku głosowania otrzymała najwięcej głosów spośród kandydatów zamieszkujących w tym samym budynku. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów z tego samego budynku otrzyma jednakową liczbę głosów, zarządza się dodatkowe głosowanie, ale tylko na te osoby.
 5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 3 lata i rozpoczyna się od 16 czerwca roku, którym Rada została wybrana, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi inny dzień rozpoczęcia kadencji.
 6. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, któremu wygasł mandat podczas trwania kadencji, wchodzi z tego samego budynku członek Spółdzielni, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów podczas wyborów na tę kadencję. Jeżeli zabraknie odpowiedniego kandydata zarządza się wybory uzupełniające na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 7. Członkowie uzupełniający skład Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcję do końca kadencji Rady.
 8. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w następujących przypadkach:
  1) upływu kadencji;
  2) ustania członkostwa w Spółdzielni;
  3) zrzeczenia się mandatu;
  4) odwołania przed upływem kadencji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów;
  5) nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią;
  6) zaprzestania zamieszkiwania w budynku, który reprezentuje.
 9. W przypadku gdy Rada Nadzorcza wyznaczy w razie konieczności jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, członkostwo tej osoby w Radzie ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.
 10. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Spółdzielni, jeśli:
  1) dzierżawi grunt lub wynajmuje lokal użytkowy do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Spółdzielni;
  2) zajmuje się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni.
 11. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące:
  1) pracownikami Spółdzielni, w tym członkowie Zarządu i kierownicy bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni, oraz pełnomocnicy Zarządu;
  2) osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
 12. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje, nawet jeżeli nie były one pełne. Dalsze członkostwo w Radzie Nadzorczej możliwe jest po przerwie obejmującej jedną pełną kadencję.
§49.
Do właściwości Rady Nadzorczej należy:
 1. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdań finansowych Spółdzielni,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań, ze specjalnym uwzględnieniem przestrzegania praw członkowskich,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków;
 2. uchwalanie rocznych planów gospodarczych oraz bezpośrednia kontrola ich realizacji;
 3. żądanie od Zarządu Spółdzielni sprawozdań i wyjaśnień stosownie do potrzeb;
 4. przeglądanie ksiąg i dokumentów oraz bezpośrednie sprawdzanie stanu majątku Spółdzielni;
 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
 6. wybieranie audytora do badania sprawozdania finansowego i przeprowadzenia lustracji Spółdzielni;
 7. uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni;
 9. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;
 10. organizowanie konkursu na stanowisko Prezesa;
 11. wybieranie członków Zarządu oraz zatrudnianie Prezesa Zarządu;
 12. odwoływanie członków Zarządu i rozwiązywanie umowy o pracę z Prezesem Zarządu, gdy ich działalność jest sprzeczna z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, a także negatywnej oceny ich pracy – odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia;
 13. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach – do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych;
 14. opiniowanie kandydatów na pełnomocników przedstawionych przez Zarząd;
 15. podejmowanie uchwał dotyczących wysokości opłat eksploatacyjnych;
 16. opiniowanie przeznaczenia lokali użytkowych i gruntów Spółdzielni;
 17. podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia członka Rady Nadzorczej w pełnieniu przez niego czynności w związku z naruszeniem § 37 ust. 7;
 18. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, a nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia;
 19. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Zarządu;
 20. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
 21. zwoływanie Walnego Zgromadzenia, jeśli nie dokona tego Zarząd w trybie ustawowym, oraz zwoływanie zebrań wyborczych do Rad Budynków, jeśli nie dokona tego Zarząd zgodnie ze Statutem;
 22. uchwalanie regulaminów:
  a) użytkowania lokali i porządku domowego, obowiązków Spółdzielni i właścicieli lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali,
  b) rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych,
  c) rozliczania kosztów dostawy ciepła i gazu do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali z tego tytułu,
  d) windykacji zaległych opłat za używanie lokali,
  e) wynajmowania lokali użytkowych i gruntów oraz ustalania opłat za ich wynajem,
  f) pracy i wynagradzania Zarządu,
  g) komisji stałych i doraźnych Rady Nadzorczej,
  h) innych niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia ani Zarządu;
 23. opracowywanie projektów regulaminów Walnego Zgromadzenia, wyboru członków Rady Nadzorczej, Rady Nadzorczej i Rad Budynków;
 24. opracowywanie projektu zasad wynagradzania pracowników Spółdzielni i Zarządu.
§50.
 1. Rada Nadzorcza ze swojego grona w głosowaniu tajnym wybiera i odwołuje prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Rada wybiera Komisję Rewizyjną i Komisję Techniczną, a w miarę potrzeby inne komisje stałe lub tymczasowe, jak również dokonuje zmian w ich składzie.
 3. Kadencja poszczególnych komisji kończy się nie później niż kadencja Rady Nadzorczej.
 4. Prezydium Rady Nadzorczej organizuje pracę Rady.
 5. Prezydium i komisje mają wobec Rady Nadzorczej charakter pomocniczy.
 6. Uchwały i protokoły Rady Nadzorczej są przechowywane w siedzibie Spółdzielni przez 20 lat.
§51.
 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na liczbę posiedzeń, w wysokości 20 minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Członkom Prezydium i przewodniczącym Komisji przysługuje 30% ww. wynagrodzenia.
 2. Wynagrodzenie nie przysługuje, jeżeli członek Rady Nadzorczej nie brał udziału w żadnym posiedzeniu w danym miesiącu.
 3. Brak uczestnictwa członka Rady Nadzorczej w jej pracach przez okres przekraczający 3 kolejne miesiące stanowi podstawę do złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
§52.
Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. […]