Rady Budynków

Zapytaj o aktualny skład Rady Budynku w którym mieszkasz  Specjalista ds. obsługi organów statutowych, e-mail: beata.kossak-chrzanowska@smlazurowa.pl (22) 532 29 70

  Zgodnie z §59 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Lazurowa’’ kadencja Rad Budynków skończyła się wraz z kadencją Rady Nadzorczej, czyli 19 września 2020 roku.
  W związku z wysoką liczbą zachorowań na Covid-19 oraz limitem osób uczestniczących w spotkaniach wybory do Rad Budynków Spółdzielni zostaną przeprowadzone w okresie, w którym zarówno sytuacja epidemiczna jak i obowiązujące przepisy dotyczące reżimu sanitarnego będą na to pozwalały.

  Wyciąg z Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie: […]

  §58.
  Rady Budynków sprawują nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni, dotyczącą poszczególnych budynków, oraz reprezentują członków zamieszkujących lub posiadających lokal użytkowy w tych samych budynkach.

  §59.
  1. Rada Budynku składa się z 3 do 15 członków.
  2. Członków Rady Budynku wybiera i odwołuje zebranie wyborcze członków Spółdzielni zamieszkujących lub posiadających lokal użytkowy w tym samym budynku.
  3. Wybory i odwołania odbywają się w ramach zebrania zwoływanego tylko w tym celu i prowadzonego przez Zarząd lub przedstawiciela Zarządu. Zebranie wyborcze nie posiada innych uprawnień.
  4. Członkowie Rad Budynków są wybierani na okres 3 lat. Kadencja Rad Budynków zaczyna się i kończy wraz z kadencją Rady Nadzorczej. W wyborach uzupełniających członkowie Rad Budynków wybierani są do końca kadencji.
  5. Odwołanie członka Rady Budynku i/lub uzupełnienie jej składu może dokonać zebranie wyborcze, zwołane na podstawie złożonego do Zarządu wniosku przez minimum 10 członków Spółdzielni z danego budynku.
  6. Mandat członka Rady Budynku wygasa w następujących przypadkach: 1) upływu kadencji; 2) ustania członkostwa w Spółdzielni; 3) zrzeczenia się mandatu; 4) odwołania przed upływem kadencji; 5) zmiany miejsca zamieszkania.
  7. Rada Budynku wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza, którzy tworzą Prezydium Rady.
  8. Posiedzenia Rady Budynku są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego. Są one zwoływane według potrzeb, jednak przynajmniej raz na pół roku.
  9. W obradach Rady Budynku mogą uczestniczyć z głosem doradczym wszyscy członkowie Spółdzielni zamieszkujący w danym budynku.
  10. W obradach Rady Budynku mogą uczestniczyć z głosem doradczym członek Zarządu i przedstawiciel Rady Nadzorczej. Osoby te nie mogą brać udziału w głosowaniu ani uczestniczyć w pracach Rady Budynku.
  11. Rada Budynku zawiadamia o planowanym posiedzeniu, na 10 dni przed jego terminem, członków Spółdzielni z danego budynku, a w razie potrzeby inne organy Spółdzielni.
  12. Rada Budynku jest zobowiązana zwołać posiedzenie każdorazowo przed Walnym Zgromadzeniem w celu omówienia wszystkich punktów jego porządku obrad.
  13. Rada Budynku zobowiązana jest zwołać posiedzenie na żądanie co najmniej 10 członków Spółdzielni z danego budynku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia na piśmie wniosku u przewodniczącego Rady z podaniem celu jego zwołania.
  14. Posiedzenia Rady Budynku może zwoływać Zarząd lub Rada Nadzorcza.
  15. Przedstawiciel Prezydium Rady Budynku może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
  §60.
  Do właściwości Rady Budynku należy:
  1. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni dotycząca danego budynku;
  2. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących danego budynku i zgłaszanie wniosków do właściwych organów Spółdzielni;
  3. opiniowanie pracy gospodarza budynku, składanie wniosków w sprawie jego premiowania i wypowiedzenia umowy o pracę;
  4. opiniowanie projektów planów remontowych i finansowych przedstawianych przez Zarząd w zakresie robót w budynku;
  5. rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem Walnego Zgromadzenia i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach;
  6. zgłaszanie propozycji w sprawie zagospodarowania lub wynajmowania lokali użytkowych znajdujących się w budynku;
  7. opiniowanie wniosków Zarządu odnośnie wynajmowania lokali użytkowych w budynku;
  8. podejmowanie opiniowanie uchwał w sprawie zmiany przeznaczenia lub sprzedaży lokalu użytkowego znajdującego się w danym budynku– uchwała ta wymaga uprzedniej pisemnej zgody większości członków zamieszkałych w danym budynku;
  9. podejmowanie uchwał w sprawie sposobu wykorzystania przysługujących pożytków, pochodzących z wynajmu i sprzedaży lokali użytkowych w budynku oraz lokali mieszkalnych powstałych z przekształcenia lokali użytkowych;
  10. rekomendowanie kandydatów do Rady Nadzorczej.
  §61.
  Szczegółowe zasady dotyczące zwoływania posiedzeń Rad Budynków, procedur obrad i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.   […]