Walne Zgromadzenie

WALNE ZGROMADZENIE. Instytucja walnego zgromadzenia, będącego najwyższym organem spółdzielni, jest wyrazem zasady samorządności spółdzielni. Wszyscy członkowie mają prawo brania udziału w walnym zgromadzeniu, a także mają prawo jednego głosu. Mogą zatem współdecydować w podejmowaniu najważniejszych dla spółdzielni decyzji.

Wyciąg z Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” w Warszawie: […]
Walne Zgromadzenie
§40.
 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. Jeżeli liczba członków Spółdzielni przekracza 500 osób, Walne Zgromadzenie może być podzielone na części.
 3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o tym, czy kolejne Walne Zgromadzenie odbędzie się w całości czy w częściach.
 4. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednego budynku do różnych części Walnego Zgromadzenia.
 5. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
 6. Każdy członek ma jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów.
 7. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecne osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.
 8. Na Walnym Zgromadzeniu członek Spółdzielni ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub z pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek Spółdzielni, nie są uprawnione do zabierania głosu.
§41. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
 1. uchwalanie rodzaju i kierunków rozwoju działalności Spółdzielni, a w szczególności wieloletnich planów gospodarczych;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielni;
 3. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu, w tym sprawozdań finansowych, oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach;
 5. udzielanie absolutorium w głosowaniu tajnym członkom Zarządu;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie odwołania członka Zarządu, któremu Zebranie nie udzieliło absolutorium;
 7. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat bilansowych;
 9. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań Spółdzielni, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
 10. podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania kredytów bankowych;
 11. uchwalanie funduszy celowych nieokreślonych w Statucie i zasad tworzenia oraz gospodarowania tymi funduszami;
 12. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
 13. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia i obciążenia nieruchomości, nabycia i zbycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej oraz w sprawie wykorzystania pozyskanych z tego tytułu środków finansowych;
 14. podejmowanie uchwał w sprawach realizacji inwestycji budownictwa mieszkalnego i użytkowego;
 15. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;
 16. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpienia z nich;
 17. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
 18. wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
 19. uchwalanie Statutu lub dokonywanie zmian w Statucie;
 20. uchwalanie regulaminów:
  a) Walnego Zgromadzenia,
  b) wyboru członków Rady Nadzorczej,
  c) Rady Nadzorczej,
  d) Rad Budynków,
  e) przyjmowania członków Spółdzielni,
  f) realizacji inwestycji oraz rozliczania kosztów zadania inwestycyjnego,
  g) zasad organizacyjnych zlecania prac remontowych;
§42.
 1. Walne Zgromadzenie lub jego części zwoływane są przez Zarząd przynajmniej raz w roku i muszą się odbyć w terminie do 15 czerwca, głównie w celu rozpatrzenia sprawozdań rocznych Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zaopiniowania projektu planu rzeczowo-finansowego na rok następny.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie także na żądanie:
  1) Rady Nadzorczej;
  2) przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni.
 3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 4. Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w ust. 2 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
 5. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad oraz projekty uchwał, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub pierwszej jego części. Żądanie umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad oraz projekty uchwał zgłaszane przez członków Spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10 członków.
 6. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części wszyscy członkowie Spółdzielni powinni być zawiadomieni na piśmie na co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub pierwszej jego części.
 7. Zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
 8. Sprawozdania i projekty uchwał powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
 9. Członkowie mają prawo do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
 10. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
§43.
 1. Walne Zgromadzenie lub jego części mogą podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w § 42 ust. 5 i 6.
 2. Jeśli Walne Zgromadzenie odbywa się w całości, może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego posiedzenia, a także zmieniać kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, jeżeli nie narusza to praw członków. Ustalony na początku obrad porządek zebrania nie może ulec zmianie w trakcie obrad.
 3. Jeśli Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach:
  1) porządek obrad ustala docelowo Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą;
  2) na żadnej z części Walnego Zgromadzenia ustalony porządek obrad nie może ulec zmianie, ani nie można odroczyć rozpatrywania poszczególnych spraw do następnego posiedzenia;
  3) uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w Ustawie, USM lub Statucie większość.
 4. Do podjęcia uchwały w sprawach:
  1) likwidacji Spółdzielni i przeznaczenia majątku pozostałego, po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni;
  2) zbycia nieruchomości lub jej części;
  3) zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej; konieczne jest, aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddawana pod głosowanie, uczestniczyło łącznie co najmniej 50% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
 5. Kwalifikowanej większości głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:
  1) zmian Statutu – 2/3 głosów;
  2) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni – 2/3 głosów;
  3) zbycia nieruchomości, zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – 2/3 głosów;
  4) łączenia się Spółdzielni – 2/3 głosów;
  5) przystąpienia do spółki z innym podmiotem gospodarczym – 2/3 głosów;
  6) likwidacji Spółdzielni – 3/4 głosów na każdych dwóch kolejno po sobie następujących Walnych Zgromadzeniach, zwołanych w odstępie co najmniej 2 tygodni;
  7) zaciąganie kredytów bankowych z obowiązkiem spełnienia § 38 ust. 4 i 8 – 2/3 głosów;
  8) inwestycji budownictwa mieszkaniowego i użytkowego z obowiązkiem spełnienia § 38 ust. 4 i 8 – 2/3 głosów.
 6. Uchwała o podziale Spółdzielni podejmowana jest zwykłą większością głosów.
§44.
 1. Obrady Walnego Zgromadzenia lub jego części otwiera przedstawiciel organu zwołującego.
 2. Walne Zgromadzenie lub jego część wybiera Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić w skład Prezydium.
 3. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie do 21 dni protokół, który podpisują członkowie Prezydium. Protokół sporządzany jest w oparciu o zapis magnetofonowy (elektroniczny).
 4. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach, sporządza się protokoły z każdej jego części, które podpisują członkowie prezydiów poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. Prezydia poszczególnych części Walnego Zgromadzenia wspólnie sporządzają i podpisują protokół zbiorczy podjętych uchwał i wniosków w terminie do 21 dni od daty zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia. Wszystkie protokoły sporządzane są w oparciu o zapis magnetofonowy (elektroniczny).
 5. Zarząd przechowuje protokoły obrad co najmniej przez 10 lat, a uchwały przez co najmniej 20 lat. Zapis magnetofonowy (elektroniczny) przechowywany jest przez jeden rok.
§45.
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni i wszystkie jej organy.
 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
 3. Członek Spółdzielni może zaskarżyć do Sądu w terminie 6 tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia każdą uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu bądź zasadami współżycia społecznego lub godzącą w interesy Spółdzielni albo mającą na celu pokrzywdzenie jej członka i na tej samej podstawie uchwałę może zaskarżyć także Zarząd. Jeżeli członek jest nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania, termin ten wynosi 6 tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez członka o podjętej uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
 4. W sprawach rozpatrywanych przez Sąd, wniesionych z powództwa Zarządu, Spółdzielnię reprezentuje uprawniony przez Radę Nadzorczą jej przedstawiciel lub osoba przez Radę wskazana.
§46. Szczegółowe zasady dotyczące sposobu zwoływania Walnego Zgromadzenia i jego części, procedur obrad i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. […]