Przetarg na remont ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Siemiatyckiej 1 oraz ul. Rozłogi 2

Walne Zgromadzenie – 22 września godzina 19:00
30 sierpnia 2017
Materiały na Walne Zgromadzenie
8 września 2017

Przetarg na remont ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Siemiatyckiej 1 oraz ul. Rozłogi 2

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Lazurowa” z siedzibą w Warszawie ul. Rozłogi 8  tel. 22 532 29 66  ogłasza przetarg nieograniczony na :

1.Remont ciągów pieszo-jezdnych wzdłuż budynków przy ul. Siemiatyckiej 1 (z terminem wykonania : wrzesień-listopad 2017 r.) i ul. Rozłogi 2 (z terminem wykonania: kwiecień-maj 2018 r.) 

Materiały przetargowe w podziale na poszczególne budynki w cenie po 100 zł/szt netto można zakupić w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 14.09.2017 r. do godz. 1200 w sekretariacie S.M. „Lazurowa” ul. Rozłogi 8 w Warszawie.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w  dniu 14.09.2017 r  o godz. 1745  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Lazurowa” ul. Rozłogi  8 w Warszawie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie tego przetargu są
Kierownik Działu Technicznego Małgorzata Galińska  tel. (22) 532-29-64 
Inspektor Nadzoru ds. budowlanych Robert Krawczak tel. (22) 532-29-66